Polityka prywatności i obowiązek informacyjny

Polityka Prywatności

Polityka prywatności w serwisie internetowym „Podravka Polska” Sp. z o.o.

Dane osobowe. Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w rozumieniu przepisów polskiego prawa o ochronie danych osobowych.

Cel zbierania danych. Zbieramy dane osobowe w celu poprawienia zawartości, funkcjonalności oraz ewentualnie świadczenia usług w serwisie internetowym www.podravka.pl Naszym celem jest pełne zaspokojenie Państwa potrzeb, przekazanie Państwu informacji o Podravka, funkcjonalnościach i ewentualnych usługach w serwisie internetowym www.podravka.pl, zapoznanie Państwa z naszymi produktami i usługami jak i z produktami i usługami podmiotów z Grupy Podravka i naszych partnerów.

Dane, które przetwarzamy. Odwiedzanie www.podravka.pl jest wolne od opłat. Nie wymagamy rejestracji. Jeśli zdecydujecie się Państwo na rejestrację, możecie Państwo skorzystać w większym zakresie z zawartości oraz funkcjonalności serwisu internetowego www.podravka.pl (np. możecie Państwo zapisać się na otrzymywanie newslettera lub stworzyć profil z CV). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w takim zakresie, jaki jest konieczny do skorzystania przez Państwa z serwisu internetowego oraz do uczestniczenia przez Państwa w aktywnościach we wspomnianym serwisie. Z chwilą rejestracji możemy przetwarzać następujące dane osobowe: nazwę użytkownika, hasło, imiona i nazwisko, adres e-mail. Możecie Państwo oczywiście przekazać nam również inne dane.

Rezygnacja z otrzymywania promocyjnych e-maili (newsletterów, alertów o nowościach itd.) możliwa jest po przesłaniu oświadczenia o rezygnacji na adres podravka@podravka.pl albo poprzez samodzielną rezygnację z danej funkcjonalności zgodnie z instrukcjami w e-mailu promocyjnym.

W trakcie korzystania z www.podravka.pl Państwa dane osobowe jak i inne dane osobowe przekazane przy rejestracji nie będą widoczne dla innych użytkowników. Z chwilą rejestracji na www.podravka.pl wyrażacie Państwo swoją zgodę na przetwarzanie przekazanych przez Państwa danych osobowych zgodnie z celem oraz w sposób opisany w naszej Polityce Prywatności na www.podravka.pl.

Administratorem danych osobowych jest „Podravka Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Cypryjska 72, 02-761 Warszawa (zwana dalej również: Podravka)

1. Zbieranie i korzystanie z danych osobowych

Podravka szanuje Państwa prywatność i przetwarza dane osobowe w sposób uczciwy oraz zgodny z prawem.

Państwa zgoda. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie za Państwa zgodą, wyrażoną dobrowolnie i bez przymusu. Deklarujemy, że dane osobowe, które Państwo nam przekazują przy rejestracji lub w trakcie korzystania z serwisu internetowego będą przetwarzane zgodnie z celem określonym w naszej Polityce Prywatności. Będziecie Państwo proszeni o zgodę przy wypełnianiu formularzy dostępnych na www.podravka.pl. Bez Państwa zgody dane osobowe mogą być zbierane i przetwarzane wyłącznie w przypadkach określonych przez prawo.

Przetwarzanie danych osobowych. Zebrane dane osobowe przechowywane są przez nas w formie elektronicznej. W celu ochrony tych danych stosujemy odpowiednie techniczne, organizacyjne i osobowe środki i procedury ochrony danych osobowych. Wspomniane środki i procedury mają na celu w szczególności zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zapewnienie przetwarzania zgodnie z celem przetwarzania.

Ankiety i kwestionariusze. Od czasu do czasu przeprowadzamy ankiety, badania oraz wysyłamy kwestionariusze. Dane zbierane w tych ankietach i kwestionariuszach traktowane są przez nas jako poufne. Wykorzystujemy te dane wyłącznie dla potrzeb Podravka. Dla celów public relations oraz w celu upublicznienia w serwisie www.podravka.pl mogą zostać wykorzystane jedynie zbiorcze wyniki (zbiorcze dane) wspomnianych ankiet i kwestionariuszy.

E-maile. Jeśli prześlecie nam Państwo korespondencję e-mail zawierającą dane osobowe, które mogą posłużyć do Państwa identyfikacji, niezależnie od tego czy jest to e-mail z pytaniem czy też z uwagami, wykorzystujemy te dane wyłącznie w celu odpowiedzi na pytanie lub w celu rozpatrzenia uwag. Państwa e-mail może zostać przesłany do osoby trzeciej, do pracowników Podravka lub dostawców, tak abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa pytanie lub rozpatrzyć uwagi.

2. Usuwanie i dostęp do danych osobowych

Przechowywanie danych osobowych. Dane osobowe przekazane przez Państwa w trakcie rejestracji będą przechowywane co do zasady przez cały okres funkcjonowania serwisu www.podravka.pl. Po tym okresie dane osobowe zostaną usunięte, chyba że zezwolą nam Państwo na dalsze przechowywanie danych osobowych.

Państwa dostęp do danych osobowych. Jesteście Państwo uprawnieni do usunięcia swojego konta użytkownika w każdym czasie. Jesteście Państwo uprawnieni także w każdym czasie do uzyskania informacji o treści Państwa danych osobowych, które są przez nas przechowywane. Przysługuje Państwu również prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania ich usunięcia w całości lub w części. Uprzejmie prosimy o przekazywanie Państwa próśb we wspomnianym zakresie na adres podravka@podravka.pl. Jeśli przekażecie Państwo wspomniane prośby, dołożymy starań w celu potwierdzenia Państwa tożsamości oraz zapobieżenia przetwarzania Państwa danych przez osoby nieuprawnione.

3. Dane osobowe innych użytkowników

W zależności od zawartości oraz funkcjonalności, z których Państwo skorzystacie, możemy poprosić Państwa o pewne dane osobowe dotyczące innych osób, w celu skorzystania z danej funkcjonalności (np. przesłania e-kartki, w której podacie Państwo imię i e-mail adresata e-kartki). Wspomniane dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do skorzystania z danej funkcjonalności. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że będzie to wymagane przez prawo. Dane osobowe przekazane nam w ten sposób zostaną usunięte po skorzystaniu z danej funkcjonalności (np. po przesłaniu e-kartki).

4. Przekazywanie danych osobowych innym odbiorcom

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, chyba że upoważnicie nas Państwo do takiego przekazania. Jednakże, w przypadkach gdy jest to konieczne dla skorzystania z danej funkcjonalności, treści lub usługi na www.podravka.pl (np. w celu aktualizacji bazy CV), przyjmujemy, iż poprzez wyrażenie zgody na wspomniane funkcjonalności, treści i usługi wyraziliście Państwo zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych naszym partnerom/ powiązanym spółkom w zakresie koniecznym dla realizacji danej funkcjonalności. Konieczne przetwarzanie nie będzie wykraczało poza Europejski Obszar Gospodarczy. Zapewnimy, aby nasi partnerzy/ powiązane spółki przetwarzały Państwa dane osobowe w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności serwisu www.podravka.pl.

5. Polityka prywatności innych stron internetowych/ osób trzecich

Na www.podravka.pl zamieszczone są linki do innych stron internetowych lub portali. Polityka prywatności tych stron internetowych i portali może różnić się od polityki prywatności serwisu www.podravka.pl. Ponadto, na www.podravka.pl zamieszczone mogą zostać gry z nagrodami i promocje produktów lub usług naszych partnerów. Wspomniane osoby trzecie mogą korzystać z Państwa danych osobowych dla własnych potrzeb. W przypadkach gdy przekazujecie Państwo dane osobowe tym osobom trzecim lub innym portalom, Zasady Korzystania lub Polityka Prywatności serwisu www.podravka.pl nie znajdują zastosowania.

Nasz serwis internetowy oferuje funkcje społecznościowe, które umożliwiają Państwu udostępnianie danych osobowych w serwisach społecznościowych. Dlatego też, uprzejmie prosimy, abyście zapoznali się Państwo z zasadami ochrony danych osobowych stosowanymi na innych portalach i w serwisach społecznościowych.

6. Wyłączenie odpowiedzialności

Mimo stosowania przez nas odpowiednich technicznych, organizacyjnych i osobowych środków ochrony danych osobowych w celu zapobiegania przypadkowemu lub umyślnemu nadużyciu, zniszczeniu, utracie, nieupoważnionej zmianie lub nieupoważnionemu dostępowi do danych, nie możemy zagwarantować, że niektóre dane nie zostaną ujawnione przypadkowo, w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

W najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo wyłączamy naszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone użytkownikom lub osobom trzecim przez przypadkowe ujawnienie danych osobowych.

W związku z faktem, iż nie mamy kontroli nad tym, jakie dane osobowe przekazujecie Państwo w trakcie odwiedzania serwisu lub korzystania z innych portali, w szczególności nad tym, jakie dane osobowe przekazywane są bezpośrednio osobom trzecim (np. w trakcie uczestniczenia w akcjach sponsorskich), wyłączamy naszą odpowiedzialność, w najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo, za szkodę, która może zostać wyrządzona Państwu lub osobom trzecim w związku z udostępnieniem danych osobowych w ten sposób.

7. Statystyki serwerów

Nasze serwery www wykorzystują oprogramowanie statystyczne. Takie programy są standardowym elementem wszystkich serwerów web i nie są specyfiką wyłącznie www.podravka.pl. Programy statystyczne pozwalają nam określić, jakie informacje są najbardziej lub najmniej interesujące dla użytkowników. Programy takie są konieczne dla poprawiania wydajności struktury strony internetowej oraz mierzenia ruchu sieciowego na www.podravka.pl.

8. Bezpieczeństwo danych

Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych na www.podravka.pl oraz w celu zapewnienia wszystkim użytkownikom dostępu do treści, funkcjonalności i usług na www.podravka.pl, system komputerowy używa oprogramowania, które monitoruje wizyty online w sieci i rozpoznaje próby nieupoważnionego przesyłania lub zmiany danych, jak również działania, które mogą wywołać jakąkolwiek szkodę. Wszelkie próby nieuprawnionego przesyłania lub zmiany danych na www.podravka.pl są surowo zabronione.

Cookies

Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z mechanizmu cookies na www.podravka.pl.

Czym są cookies? Cookies („ciasteczka") to pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu może go rozpoznać przy ponownym połączeniu.

Cel cookies. Gdy odwiedzają Państwo poszczególne strony na www.podravka.pl, przesyłamy cookies, które zapisywane są na Państwa komputerze i służą do zapisywania informacji dotyczących Państwa poprzednich wizyt (np. ile razy odwiedziliście Państwo www.podravka.pl). Oznacza to, iż w czasie Państwa następnej wizyty na www.podravka.pl odczytamy dane zawarte w Państwa ciasteczkach. Ciasteczka nie zawierają Państwa danych osobowych, umożliwiają natomiast szybsze i skuteczniejsze korzystanie z informacji, danych i ustawień, z których korzystaliście Państwo w trakcie wizyty na www.podravka.pl. Nasze ciasteczka zapisane na Państwa komputerze nie mogą być wykorzystane przez inną stronę internetową, która nie jest częścią serwisu www.podravka.pl.

Serwis www.podravka.pl śledzi wizyty na stronie internetowej w celu uzyskania istotnych informacji o atrakcyjności serwisu, przy wykorzystaniu usługi Google Analytics. Dalsze informacje na temat tej usługi dostarczanej przez podmiot trzeci jak i informacje w zakresie stosowania cookies uzyskacie Państwo na http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

W celu poprawy funkcjonalności serwisu internetowego, umożliwienia stworzenia wydajnych planów dla przyszłych kampanii marketingowych oraz publikowania treści odpowiadających w większym zakresie Państwa potrzebom wykorzystujemy narzędzia Google Analytics Demographics i Interest Reporting, które zbierają informacje o wieku, płci oraz zainteresowaniach użytkowników.

W sekcji Narzędzia (Ustawienia/ Opcje itp.) wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej możecie Państwo uzyskać informacje, jakie pliki cookies zostały zapisane na Państwa komputerze.

Zablokowanie plików cookies. Możecie Państwo zablokować pliki cookies serwisu www.podravka.plpoprzez wybranie odpowiedniej opcji w Narzędzia/ Opcje w Państwa przeglądarce internetowej.

9. Ochrona prywatności dzieci na www.podravka.pl

Komunikując się bezpośrednio z dziećmi poprzez sieć Internet jesteśmy świadomi szczególnych problemów związanych z ochroną ich prywatności. Nasze strony internetowe, które mogą przyciągać dzieci w wieku poniżej 16 lat oraz zbierać ich dane osobowe są zaprojektowane w taki sposób aby chronić prawa i prywatność dzieci w najszerszym możliwym zakresie. Dlatego też, we wspomnianym zakresie:

NIE PRZETWARZAMY danych osobowych, które mogłyby zostać wykorzystane w celu kontaktu z dziećmi za pomocą sieci Internet, z wyjątkiem promocyjnych gier online. Dane takie wykorzystywane są wyłącznie w celu bezpośredniej odpowiedzi na prośby dzieci i nie są wykorzystywane dla innych celów bez uprzedniej zgody rodziców;

NIE PRZETWARZAMY danych identyfikujących osobę offline w sposób inny niż w celu przyznania nagród;

NIE UJAWNIAMY osobom trzecim danych identyfikujących osobę. Oczywiście, organizujemy oraz przedstawiamy na naszej stronie konkursy i gry, które mogą przyciągać dzieci. Dane zbierane w konkursach i grach z nagrodami nie są wykorzystywane przez nas w jakimkolwiek innym celu niż przeprowadzenie gry. Nie udostępniamy tych danych komukolwiek spoza Podravka (wyjątkiem mogą być wspomniani wcześniej dostawcy).

NIE ZEZWALAMY dzieciom na publiczne udostępnianie lub dystrybuowanie danych kontaktowych identyfikujących ich osobę lub innych dostarczonych materiałów. W trakcie konkursów i gier nie zachęcamy dzieci do ujawniania informacji w zakresie większym niż konieczny dla uczestniczenia w konkursach i grach lub w podobnych aktywnościach.

Możemy zezwolić dziecku na wysłanie e-maili do nas lub wysłanie e-maili do przyjaciół poprzez naszą stronę, w formie e-kartki. W takim przypadku odpowiemy na e-mail lub prześlemy e-mail dalej, w zależności od sytuacji. Nie będziemy jednak przechowywać adresów lub wiadomości e-mail w naszej bazie ani nie ujawnimy tych informacji osobom trzecim.

Jako rodzic lub opiekun prawny macie Państwo prawo, w zakresie dopuszczonym przez prawo, do żądania dostępu do informacji o swoim dziecku, które otrzymaliśmy poprzez nasz serwis internetowy, możecie Państwo również zażądać usunięcia tych informacji oraz zakazać nam dalszego zbierania i wykorzystywania informacji o swoim dziecku, w zakresie dopuszczonym przez prawo. Jeśli są Państwo rodzicami lub opiekunami prawnymi i chcielibyście Państwo skorzystać z powyższych praw, uprzejmie prosimy o kontakt na adres: podravka@podravka.pl.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Informujemy, że naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Cezary Sadowski z którym można skontaktować się na podany adres: cezary.sadowski@rodo.pl. 

 

Kontrola

Możecie Państwo w każdym czasie uzyskać wgląd w dane osobowe, które otrzymaliśmy od Państwa. Możecie Państwo także poprosić o zaktualizowanie, poprawienie lub usunięcie tych danych (o ile dane te są w dalszym ciągu przechowywane przez nas) oraz o zaprzestanie dalszego korzystania z tych danych. Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z tych praw, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem: podravka@podravka.pl.

Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aktualny adres organu nadzorczego to: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Linki

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia, aby wszelkie linki do innych stron umieszczone w naszym serwisie internetowym odsyłały Państwa oraz Państwa dzieci do stron wartościowych, które nie promują postaw negatywnych. Niemniej, w związku z szybkimi zmianami stron internetowych i adresów w Internecie, nie możemy zagwarantować jakości treści stron internetowych, do których umieszczamy linki.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności serwisu www.podravka.pl lub dotyczących Państwa doświadczeń w korzystaniu z tego serwisu uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem: podravka@podravka.pl.

Zmiany Polityki Prywatności oraz zakończenie działalności serwisu www.podravka.pl

Podravka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub zakończenia działalności w odniesieniu do całości lub części serwisu internetowego. To samo dotyczy zmian lub uchylenia Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany obowiązują od chwili, w której zostały one opublikowane w serwisie internetowym lub od chwili, w której użytkownicy zostali poinformowani o tych zmianach.

Prawem właściwym dla niniejszej Polityki Prywatności jest prawo polskie oraz prawo Unii Europejskiej.

W przypadku sprzeczności niniejszej Polityki Prywatności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Kontakt w sprawach związanych z Polityką Prywatności:

Podravka Polska Sp. z o.o.

ul. Cypryjska 72, 02-761 Warszawa, Polska

T +48 22 427-30-10   F +48 22 427-30-39   E podravka@podravka.pl

 

 

                           Klauzula Informacyjna Podravka Polska Sp.  z o.o.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administrator Danych Osobowych (ADO) 
Podravka Polska. Nasza siedziba znajduje się w Warszawie (02-761) na ulicy Cypryjskiej 72. Skontaktować się można z nami za pomocą telefonu: +48 22 427 30 10, faxu: +48 22 427 30 39 oraz poczty e-mail: podravka@podravka.pl. Dodatkowe informację można uzyskać przez stronę internetową podravka.pl

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)
Cezary Sadowski, adres e-mail: iod@rodo.pl.

Podravka Polska przetwarza Państwa dane w celu:

1. Rekrutacji i zatrudnienia do naszej firmy

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit b RODO, art. 22(1) Kodeksu pracy. Państwa dane osobowe wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy przetwarzamy w oparciu o w/w przepis. Podanie tych danych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do realizacji celu rekrutacji. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania rekrutacji, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty nadesłania dokumentów aplikacyjnych. Dane kadrowe oraz BHP zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

 

2. Współpracy z firmami zewnętrznymi z którymi ADO ma podpisaną umowę na świadczenie usług.

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit b RODO, podanie danych jest niezbędne w celu współpracy.

Okres przechowywania danych osobowych: przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów i zasad w nich określonych. Minimum 5 lat od końca roku, w którym wystawiono ostatnią fakturę/dowód księgowy.

 

3. Prowadzenia działań marketingowych związanych z prowadzoną działalnością.

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO. Podanie danych jest dobrowolne

Okres przechowywania danych osobowych: Dane marketingowe – do momentu wniesienia żądania usunięcia danych osobowych przez podmiot danych.

 

4. Sprzedaży usług oferowanych przez ADO.

Podstawa prawna przetwarzania:Art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Okres przechowywania danych osobowych:przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów i zasad         w nich określonych. Minimum 5 lat od końca roku, w którym wystawiono ostatnią fakturę/dowód księgowy.

 

5. Przyszłe dochodzenia roszczeń.

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit f RODO.
Okres przechowywania danych osobowych: Dane klientów w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń, przez okres 10 lat od daty zawarcia umowy kupna – sprzedaży bądź też ostatniego kontaktu z klientem.
 

6. Ochrona mienia i pracowników oraz cele statystyczne.


Źródło pochodzenia danych: Dane pochodzące z monitoringu floty pojazdów poprzez GPS
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit f RODO.
Okres przechowywania danych osobowych: Maksymalnie 36 miesięcy.

 

W przypadku pojawienia się innego celu niż wymieniony powyżej obowiązek informacyjny zostanie Państwu przekazany bezpośrednio w formularzu lub podczas pierwszej czynności skierowanej do Państwa.

 

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:
 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO:
 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 

Prawo do cofnięcia zgody: 


Jeżeli przetwarzanie odbywa się  na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres: sekretariat@poznan.lasy.gov.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

 
Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Bezpieczeństwo danych:


Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w drodze elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. Współpraca pomiędzy naszą firmą, a podmiotami biznesowymi jest regulowana przez odpowiednie zapisy prawa. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.

Odbiorcy danych:

W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak:

 • Właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Firmom świadczącym usługi, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe, ubezpieczenia, serwisu urządzeń, korespondencyjne.
 • Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora.

 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG. 

 

-----------------------------------------------------

Hrvoje Puhalo

Prezes Zarządu Podravka Polska Sp. z o. o